top of page

Fake habitatge

La Cerdanya.......1982....2008....2022


La Cerdanya s’ha convertit en un destí turístic amb una alta demanda d’habitatge que tensiona el mercat i en dificulta l’accés a un sector de la població cada vegada més gran. Augmenten les associacions veïnals per denunciar la insostenibilitat del creixement i les administracions locals no tenen capacitat de respondre.Qui és el responsable i

què s’hi pot fer?


Segons la meva opinió cal tenir clars els conceptes que serveixen per fer les normes.


Què és un habitant?

Qui viu en un lloc i s’hi vincula, coneix l’entorn, veïns, costums i s’integra socialment.

Els habitants necessiten habitatges, definits pel planejament urbanístic com a l’ús residencial.


Què és un turista?

Qui visita un lloc de manera temporal a fi de consumir béns i serveis. No té temps d’arrelar-se a l’indret ni d’integrar-se socialment.

Els turistes ocupen allotjaments turístics, definits al planejament urbanístic com a ús terciariDiferències entre habitatge i allotjament turístic


Habitatge i allotjament turístic= Construcció preparada per a que hi visquin persones


Habitatge= Mercaderia subjecta a demanda, de consum durador i de primera necessitat.

El planejament urbanístic d’àmbit municipal estableix la densitat màxima d’habitatges per cada zona, per tant estan limitats en nombre. Dins l’ús residencial habitatge el planejament hi engloba les primeres i segones residències i els habitatges d’ús turístic (HUT).


Allotjament turístic= Mercaderia subjecta a demanda gestionada per un operador turístic, de consum temporal que no és de primera necessitat

Els allotjaments turístics no són habitatges i estan regulats per la Llei de Turisme de Catalunya d’àmbit autonòmic. El planejament municipal estableix on es permet aquest ús terciari. Els habitatges d’ús turístic són habitatges utilitzats com a allotjament turístic.


La demanda d’habitatge de primera necessitat competeix amb la de l’habitatge destinat a l’oci d’ús esporàdic o temporal que és el que entenem per una segona residència o habitatge d’ús turístic. Els HUT poden admetre indistintament l’ús ocasional d’habitatge i l’ús turístic / terciari i estan essent potenciats per l’economia col.laborativa articulada a través de plataformes digitals.

La disponibilitat econòmica dels primers residents de la Cerdanya és generalment inferior al que està disposat a pagar un usuari ociós pel mateix habitatge, que ja té coberta la necessitat de primera residència en un altre indret. És una competència que expulsa als primers residents del territori centrifugant-los cap a zones més barates i allunyades amb menys pressió turística. El resultat és la desertització paulatina dels pobles o gentrificació.

Irònicament a la nostra comarca existeix una gran oferta d’habitatge en un lloc poc densament poblat, que majoritàriament s’ocupa de manera esporàdica per gent d’alt poder adquisitiu provocant una disgregació social no desitjada. Donada la incidència negativa que l’ús terciari pot tenir en el gaudi del residencial cal justificar les limitacions al seu emplaçament i trobar l’equilibri entre l’interès lucratiu dels gestors i propietaris dels HUT i el dels veïns primers residents, permetent-ne la convivència sense que s’hagin de sacrificar les primeres residències per la força centrifugadora del mercat.

Els POUMS són l’eina municipal que ordena els usos dels espais que cal adaptar a la realitat canviant, permetent regenerar i transformar els pobles. El repte va més enllà de les vivendes de protecció oficial (VPO), incapaces des de fa decennis de donar resposta a aquest creixement insostenible i té repercussions que afecten la fiscalitat, el règim de la propietat horitzontal i la convivència ciutadana.


Cal lluitar contra la pressió immobiliària per mantenir una població permanent en el medi rural amb finalitats d’ordenació del territori. Aquest problema afecta a tots els pobles i ciutats turístiques europees i alguns paisos com Àustria ja s’han decidit a donar aquest pas.


Les administracions locals que són els ajuntaments i el Consell Comarcal actualment no tenen capacitat de donar resposta a l’arrel del problema. Sí que poden oferir exempcions/reduccions d’impostos i taxes als propietaris d’habitatges destinats a primeres residències, subvencions, llocs de treball, suspendre o limitar temporalment l’habilitació dels HUT, inspeccionar i sancionar els il.legals, a més de decidir on s’inverteixen els ingressos de les llicències incorporant el vector de la sostenibilitat a aquestes decissions.

Definició d’ús residencial

Ús residencial= El que es refereix a l’allotjament prolongat de les persones en edificis condicionats per a aquesta funció en habitatges unifamiliars o plurifamiliars

Definició d’ús terciari

Ús terciari= Comprèn les activitats de tipus comercial i serveis, entre d’altres: hoteler, apart-hotel, oficines i serveis, restauració,etc

Definició d’habitatge d’ús turístic (HUT)

Habitatge cedit pel seu propietari a tercers, dos o més cops l’any, a canvi de contraprestració econòmica per a una estada de temporada en un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. És un nou ús inclòs en el concepte d’economia col.laborativa.

Cal habilitació municipal fent una declaració responsable i inscripció al Registre de Turisme. Són habitatges preexistents que se’n treu un benefici econòmic fent-ne un ús turístic/ terciari. Es comencen a suspendre i limitar temporalment a alguns pobles pel fet de tensionar els preus de lloguer a l’alça. És potestat municipal fer-ho.

Definició d’apartament turístic

Establiment d’allotjaments que, mitjançant el lliurament d'un preu, s'ofereix amb caràcter immediat a l'usuari que vol fer una estada per dies, setmanes o mesos per motius turístics o de vacances.

Cal llicència municipal, inscripció al Registre de Turisme i que el planejament admeti l’ús terciari expressament. No són habitatges, no tenen cèdula d’habitabilitat i no poden constituir residència principal o secundària dels ocupants. Les cases tradicionals ceretanes permeten aquesta transformació.

Definició de turisme rural o agroturisme: cases de pagès i allotjament rural

Locals i instal·lacions oberts al públic on, d'una manera habitual i amb caràcter professional, les persones titulars ofereixen a les persones usuàries, mitjançant preu, allotjament temporal en les unitats d'allotjament, que se situen en àmbit rurals o petites localitats. Poden llogar-se habitacions, cases senceres o hotels rurals. Segons modalitat cal ser pagès o no. Cal inscripció al Registre de Turisme.

Els establiments de turisme rural són els únics que es poden constituir habitatge i ser residència principal o secundària de les persones usuàries. En cap cas un pis independent dins d’una propietat horitzontal pot ser turisme rural

Definició de llar compartida

Allotjament turístic en l'habitatge principal i residència efectiva de la persona titular i que es comparteix com a servei d'allotjament amb terceres persones a canvi de contraprestació econòmica i per a una estada de temporada, és a dir menys de 31 dies. La persona titular ha de residir en l'habitatge mentre dura l'estada i cal inscripció al Registre de Turisme.

Definició d’establiment hoteler: aparthotel, hotel, hostal, pensió

Establiment de concurrència pública, perfectament delimitat i identificat que ofereix allotjament i d’altres serveis complementaris a turistes i ocupa la totalitat o part independitzada d’un inmoble. Estan categoritzats i cal inscripció al Registre de Turisme. Els establiments d'allotjament turístic no es poden constituir en habitatges.

50 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page